Enter your keyword

El divorci exprés. Què és i quins requisits té?

El divorci exprés. Què és i quins requisits té?

El divorci exprés. Què és i quins requisits té?

Per a explicar què és el divorci exprés, hem d’exposar diversos antecedents.

El primer d’ells, a l’any 1981, s’aprovava la Llei de Divorci a Espanya (Llei 30/1981, de 7 de juliol) per la que es modificava la regulació del matrimoni del Codi Civil i a Espanya es tornava a admetre posar fi als matrimonis de manera legal, sempre i quan es complissin uns requisits, que ara consideraríem arcaics. Havia de ser evident que la reconciliació dels integrants del matrimoni no fos factible, demostrant que havia transcorregut un dilatat termini de separació o hi havia hagut una violació greu dels deures conjugals. 

La Llei de Divorci contemplava els diferents escenaris pels que havia de passar un matrimoni per a, finalment, accedir al divorci. El matrimoni havia de separar-se judicialment de manera prèvia a divorciar-se, i per a accedir a la separació judicial, havien de portar, com a mínim, un any ininterromput sense tenir convivència marital. Una vegada aconseguien sol·licitar la separació judicial, havien d’estar com a mínim, de nou, un any en aquesta situació per a poder accedir al divorci.

La principal diferència entre la separació judicial i el divorci és que no es dissol el vincle matrimonial, i per tant, mitjançant la figura de la reconciliació podien tornar a estar units en matrimoni, i en canvi, el divorci si que dissol el vincle matrimonial i produeix els seus efectes des de la fermesa de la sentència judicial (o Escriptura Pública de Divorci) i la seva inscripció al Registre Civil.

Ara bé, a l’any 2005, mitjançant la Llei 15/2005, de 8 de juliol, coneguda col·loquialment com la Llei del Divorci Exprés, es va plasmar de manera legal allò que era evident a la societat. La manera de concebre les relacions de parella havia canviat, i la societat s’havia adonat de que l’ardu procés pel que havia de passar un matrimoni per a obtenir el divorci era massa llarg i farragós, i feia que es perpetués el conflicte entre el cònjuges, que ja havien decidit que no volien continuar compartint una vida junts.

En aquest moment, es van concebre la separació i el divorci com dos opcions a les que les parts podien accedir per a resoldre les vicissituds de la seva vida comú, reforçant el principi de llibertat dels cònjuges. De manera que, des d’aquest moment, es podia accedir al divorci sense necessitat de separació de fet ni judicial prèvia, i sense necessitar d’al·legar cap causa per a divorciar-se, simplement la voluntat de separar-se.

REQUISITS PER A ACCEDIR AL DIVORCI EXPRÉS

1. EL MUTU ACORD PER PART DELS CÒNJUGES

El divorcio exprés és la manera més senzilla de posar fi al matrimoni, així com la més econòmica, ja que només és necessari un advocat i un procurador que defensin els interessos i representin a ambdues parts alhora (o inclús només un advocat si s’acudeix a la via notarial), però si que és necessari que existeixi acord entre els cònjuges en dissoldre el seu vincle matrimonial, així com en les mesures a adoptar mitjançant conveni regulador.

Si no existeix aquest acord, s’haurà d’acudir a la via contenciosa per a dirimir les discrepàncies a la via judicial.

2. QUE HAGIN TRANSCORREGUT TRES MESOS DES DE LA CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI

Com podem observar, és un període de temps bastant inferior al contemplat a l’antiga Llei de Divorci de 1981, però és un requisit indispensable, amb la única excepció de que existeixi risc per a la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual del cònjuge demandant o dels fills d’ambdós o de qualsevol dels membres del matrimoni.

3. EXISTÈNCIA DE CONVENI REGULADOR DE DIVORCI DE MUTU ACORD I PLA DE PARENTABILITAT

Juntament amb la demanda de divorci o l’Escriptura Pública de divorci s’haurà d’acompanyar el Conveni Regulador, document que reflexa tots els pactes que han assolit els cònjuges per a regular la relació després del matrimoni, tenint en compte la cura dels nens o la pàtria potestat, el règim de visites, tant amb el cònjuge que no tingui la custòdia, si no és compartida, com amb d’altres familiars, l’atribució del gaudi de l’habitatge familiar, la pensió d’aliments o pensió compensatòria (si hi hagués), i la liquidació del règim econòmic matrimonial, quan procedís.

El conveni regulador, tot i el que moltes persones puguin pensar, no és un simple document que suposa un tràmit per aconseguir el divorci, sinó que és un document que serà la pedra angular per a la relació entre el progenitors i familiars i els fills. Per això, mentre més específic i detallat sigui, i millor redactat estigui, sense que pugui haver vaguetats o pactes que donin lloc a confusió, menys problemes legals donarà en un futur, i menys problemes familiars per als fills, que al final són els que més pateixen amb aquestes situacions.

ÚLTIMA REFORMA LEGISLATIVA EN RELACIÓ AMB EL DIVORCI EXPRÉS

Com hem anat comentant durant l’article, a dia d’avui existeix la possibilitat de realitzar un divorci exprés per la via notarial. És així gràcies a la Llei de Jurisdicció Voluntària, Llei 15/2015, de 2 de juliol, que va introduir la possibilitat de que els cònjuges compareguin davant de notari, representats per un advocat comú, i atorguin Escriptura Pública de Divorci.

Com a requisits extres als que ja hem contemplat per al divorci exprés trobem:

  1. El matrimoni no deu tenir fills menors d’edat o amb la capacitat modificada judicialment.
  2. En el cas d’existir fills majors d’edat i que els afectin les mesures a adoptar, hauran de comparèixer davant del notari per a signar junt amb els pares l’Escriptura Pública de Divorci.

Si es troba davant d’una situació d’aquest tipus, però té dubtes en relació a si es compleixen tots els requisits o simplement vol informació per a portar a terme un divorci exprés, els advocats especialistes en Dret de Família de TROYA CUADROS ADVOCATS & ASSESSORS podem ajudar-li, ja que, als moments més difícils per a vostè, estem al seu costat.

Com experts advocats de família a Terrassa som conscients de que un trencament és un moment molt delicat per a la família, i per això, realitzem tots els tràmits de la manera més àgil possible, oferint sempre totes les possibilitats existents i la que millor s’adeqüi al seu cas concret, estant sempre disponibles com els seus advocats de confiança de dret de família a Terrassa.