Enter your keyword

Àrees d’especialitat

“L’especialitat com a màxima per a brindar un servei excel·lent”

A TROYA CUADROS ADVOCATS & ASSESSORS els nostres professionals tenen el major grau d’especialització possible dintre de cada àmbit de treball per a poder brindar un servei d’excel·lència a tots els nostres clientes.

Oferim exclusivitat, dedicació absoluta i minuciosa a cadascun d’ells per a que la relació sigui el més fructífera possible. Fent així possible més agilitat als tràmits i que la relació entre els professionals i els clients tingui com a base la confiança i la transparència.

“A TROYA CUADROS ADVOCATS & ASSESSORS treballem per a solucionar els seus problemes legals”

DRET IMMOBILIARI

El Dret Immobiliari és un àrea específica del Dret, que junt a la seva normativa i lleis aplicables, regula les operacions amb els béns immobles.

Regula les transaccions immobiliàries, la forma en que es creen, transmeten, modifiquen, s’adquireixen o s’extingeixen els drets sobre els mateixos, a més de la seva fiscalitat.

A TROYA CUADROS ADVOCATS & ASSESSORS prestem un servei integral i especialitzat en relació amb el Dret Immobiliari a Terrassa i les seves matèries transversals.

Oferim els nostres serveis com a experts advocats de Dret Immobiliari a Terrassa.

ESPECIALITATS

Dret Civil

 • CONTRACTES IMMOBILIARIS
 • COMPRAVENDA IMMOBLES
 • COMPRAVENDA IMMOBLES SUBHASTA PÚBLICA
 • ARRENDAMENTS IMNMOBLES
 • CONSTRUCCIÓ
 • PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS
 • DRETS REALES
 • PROTECCIÓ INQUILINS
 • DESNONAMENTS
 • RECLAMACIÓ RENDES IMPAGADES

Dret Urbanístic

 • ASSESSORAMENT CLASSIFICACIÓ DEL SÒL (URBÀ, URBANITZABLE, RÚSTIC)
 • ASSESSORAMIENTO PLANEJAMENT URBANÍSTIC
 • EXPROPIACIÓ
 • PARCEL·LACIÓ, REPARCEL·LACIÓ, IMMATRICULACIÓ
 • LLICÈNCIAS URBANÍSTIQUES
 • ASSSESORAMIENTO I REVISIÓ URBANÍSTICA A OPERACIONS IMMOBILIÀRIES
 • RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Dret Registral

 • ASSESSORAMIENTO I REVISIÓ ESTAT REGISTRAL I CADASTRAL FINCA
 • INSCRIPCIÓ REGISTRAL
 • EXPEDIENT DE DOMINI
 • EXCÉS O DEFECTE DE CABUDA
 • DOBLE IMMATRICULACIÓ
 • EXPEDIENT ALLIBERACIÓ CÀRREGUES I GRAVÀMENS
 • PROCEDIMIENTS DE CONCORDÀNCIA REGISTRE I REALITAT JURÍDICA

Aspectes fiscals i assessoria

 • FISCALITAT TRANSMISSIONS IMMOBILIÀRIES PER A PARTICULARS (IRPF, IVA, ITP, AJD)
 • FISCALITAT TRANSMISSIONS IMMOBILIÀRIES PER A EMPRESES (IRPF, IMPOST SOCIETATS, IVA, ITP, AJD)/li>
 • FISCALITAT OPERACIONS IMMOBILIÀRIES (IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS, PATRIMONI)
 • FISCALITAT SOCIETATS PATRIMONIALS
 • FISCALITAT TENÈNCIA D’IMMOBLES (ARRENDAMENTS)
 • FISCALITAT CONSTRUCCIÓ
 • FISCALITAT IMMOBILIÀRIA LOCAL (IBI, PLUSVÀLUA MUNICIPAL)
 • LIQUIDACIÓ IMPOSTOS
 • ASSESSORAMENTO FINANCER

DRET DE FAMÍLIA

El Dret de Família és el conjunt de normes jurídiques enquadrades dintre del Dret Civil, que regulen principalment el matrimoni, la filiació i la tutela de menors.

A TROYA CUADROS ADVOCATS & ASSESSORS entenem el Dret de Família d’una manera integral, com una vessant del Dret que regula qualsevol tipus de relació entre el membres d’una família i les seves conductes i situacions, enquadrades en un marc jurídic.

Per això, prestem un servei integral i especialitzat en relació amb el Dret de Família a Terrassa, anant més enllà que la simple concepció del Dret de Família com un advocat matrimonialista.

Oferim els nostres serveis com a experts advocats de Dret de Família a Terrassa.

ESPECIALITATS

Fase prematrimonial

 • REDACCIÓ DE CAPITULACIONS MATRIMONIALS
 • PACTES EN PREVISIÓ DE RUPTURA MATRIMONIAL
 • DONACIONES POR RAZÓN DE MATRIMONIO
 • ASSESSORAMENT EN RÈGIMENS MATRIMONIALS

Divorcis i separacions

 • NULITAT MATRIMONIAL
 • SEPARACIÓ MATRIMONIAL
 • DIVORCI MUTU ACORD
 • DIVORCI CONTENCIÓS
 • PLA DE PARENTALITAT I CONVENI REGULADOR
 • PÀTRIA POTESTAT
 • GUARDA I CUSTÒDIA
 • PENSIÓ COMPENSATÒRIA
 • PENSIÓ D’ALIMENTS
 • ÚS DEL DOMICILI CONJUGAL
 • LIQUIDACIÓ DE GUANYS
 • MODIFICACIÓ DE MESURES CONVENI REGULADOR
 • INCOMPLIMENT CONVENI REGULADOR

Parelles de fet

 • ASSESSORAMENT PARELLES DE FET
 • ASSESSORAMENT REQUISITS CONSTITUIR PARELLA DE FET
 • ASSESSORAMENT RÈGIM JURÍDIC PARELLA DE FET
 • ASSESSORAMENT PENSIONS PARELLA DE FET
 • CONSTITUCIÓ PARELLA DE FET
 • INSCRIPCIÓ PARELLA DE FET
 • DISSOLUCIÓ PARELLA DE FET
 • CRISI I EFECTES
 • RECLAMACIONS PATRIMONIALS DESPRÉS RUPTURA
 • RÈGIM DE VISITES I CONVENI REGULADOR PARELLES DE FET

Filiació

 • FILIACIÓ PER NATURALESA
 • FILIACIÓ MATRIMONIAL
 • FILIACIÓ NO MATRIMONIAL
 • FILIACIÓ PER ADOPCIÓ
 • RECONEIXEMENT DE FILLS MAJORS D’EDAT
 • RECLAMACIÓ DE LA FILIACIÓ
 • IMPUGNACIÓ DE LA FILIACIÓ
 • ASSESSORAMENT FILIACIÓ Y TÈCNIQUES DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA
 • PROCEDIMIENT PER A DETERMINAR LA FILIACIÓ
 • EFECTES DE LA FILIACIÓ
 • RECLAMACIÓ FILIACIÓ PER HERÈNCIA

Successions

 • ASSESSORAMENT REDACCIÓ TESTAMENT
 • HERÈNCIES TESTADES
 • HERÈNCIES SENSE TESTAMENT
 • RECLAMACIONS LEGÍTIMES
 • ASSESSORAMENT HERÈNCIES
 • PARTICIONS HERÈNCIES
 • ASSESSORAMENT VENDA D’IMMOBLES
 • ASSESSORAMENT FINANCER PATRIMONIS COMPLEXES

Dret penal familiar

 • VIOLÈNCIA DOMÈSTICA
 • ABANDONAMENT FAMILIAR
 • IMPAGAMENT PENSIÓ ALIMENTS
 • SUSTRACCIÓ MENORS
 • ASSETJAMENT ESCOLAR
 • RESPONSABILITAT PENAL EN CENTRES EDUCATIUS
 • DRET PENAL DEL MENOR

Dret de família internacional

 • EXECUCIÓ SENTÈNCIES ESTRANGERES (EXEQUATUR)
 • DIVORCI INTERNACIONAL I COMPETÈNCIA
 • GUARDA I CUSTÒDIA
 • RÈGIM DE VISITES INTERNACIONAL
 • SUSTRACCIÓ INTERNACIONAL DE MENORS
 • SUCCESSIÓ I HERÈNCIES INTERNACIONALS
 • RECLAMACIONS TRANSFRONTERERES EN MATÈRIA DE FAMÍLIA

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ